Congress Committee

Congress Co-Chair:

Wen-Chien Lee (Taiwan)

Chin-Kuan Lin (Taiwan)

Yu-Chen Hu (Taiwan)

Financial Chairman:

Wen-Yih Chen (Taiwan)

   

 

Secretary General:

Ming-Hua Ho (Taiwan)

   

Local Member:

Jo-Shu Chang (Taiwan)

Chien-Yan Hsieh (Taiwan)

Claire Roa-Pu Shen (Taiwan)

Yu-Kaung Chang (Taiwan)

Ching-Heng Hsu (Taiwan)

Che-Chi Shu (Taiwan)

Yaonan Chang (Taiwan)

Chieh-Cheng Huang (Taiwan)

Mei-Jywan Syu (Taiwan)

Chun-Sheng Chang (Taiwan)

Jen-Huang Huang (Taiwan)

Shau-Wei Tsai (Taiwan)

Yun-Peng Chao (Taiwan)

Yi-Cheng Huang (Taiwan)

Shen-Long Tsai (Taiwan)

Shan Yu Chen (Taiwan)

Hsueh-Fen Juan (Taiwan)

Hsieh-Chih Tsai (Taiwan)

GUAN-YU Chen (Taiwan)

Chen-Yu Kao (Taiwan)

Hui-Min Wang (Taiwan)

Hsien-Yeh Chen (Taiwan)

Tsung-Rong Kuo (Taiwan)

Steven Sheng-Shih Wang (Taiwan)

Yun-Ching Chen (Taiwan)

Chi-Wei Lan (Taiwan)

Yu-Hung Wei (Taiwan)

Chin-Chu Chen (Taiwan)

Cheng-Kang Lee (Taiwan)

Kevin C.-W. Wu (Taiwan)

Chien-Yen Chen (Taiwan)

Si-Yu Li (Taiwan)

Jau-Yann Wu (Taiwan)

Yu-Shen Cheng (Taiwan)

Sung-Chyr Lin (Taiwan)

Chang-Che Wu (Taiwan)

Ho-Hsiu Chou (Taiwan)

Chin-Yu Lin (Taiwan)

Chi-Chiang Yang (Taiwan)

I-Ming Chu (Taiwan)

Hwai-Shen Liu (Taiwan)

Chao-Ling Yao (Taiwan)

Er-Yuan Chuang (Taiwan)

Yung-Chuan Liu (Taiwan)

 

Kow-Jen Duan (Taiwan)

I-Son (Grace) Ng (Taiwan)